Deklaracja dostępności Strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gokmalbork.naszbip.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-02
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak nagłówków h1, stały tytuł strony, dokumenty w postaci skanów.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Błachut.
E-mail: gok@gmina.malbork.pl
Telefon: 556476990
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji i Zdrowia w Malborku
Adres: ul. Ceglana 7
82-200 Malbork
E-mail: gok@gmina.malbork.pl
Telefon: 556476990
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą pod numerem telefonu 556476990 (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Do wejścia głównego prowadzi podjazd, osoby niepełnosprawne są obsługiwane w pokoju na parterze.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 397

Utworzono dnia: 05.10.2020

Dokument wprowadził:
Bartosz Błachut

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 05.10.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Deklaracja dostępności
  • 05.10.2020, Administrator główny: Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności